Geschiedenis

Hoe het begon

De Friesche Motorclub kent een roemrijke geschiedenis. De vereniging werd op 30 juli 1914 onder het genot van een “jonkje” in het Oranje Bierhuis te Leeuwarden opgericht.

Aangezien dit tijdens de Eerste Wereldoorlog was, werden veel activiteiten beknot. Toch kunnen we uit oude foto’s in ons archief opmaken, dat men nog wel over wat brandstof kon beschikken. Hierdoor bleek het toch nog mogelijk om af en toe enkele ritten te organiseren.

De start van de ritten vond gewoonlijk plaats vanaf de Klanderij, een hotel aan het Zuiderplein te Leeuwarden. Na afloop van de rit werd daar dan ook nog een etentje geserveerd.

Na beëindiging van de Eerste Wereldoorlog werd de FMC een soort provinciale toeristenbond. Waarschuwingsborden werden bijvoorbeeld op de Schrans te Leeuwarden geplaatst met het opschrift: max. snelheid 15 km.
Ook deed de FMC aan voorlichting omtrent verkeersregels via toegezonden stukken in de pers.

De activiteiten van de club zetten zich gedurende de twintiger jaren voort met als jaarlijks top-evenement de Elfstedentocht.
In 1940 werd voorlopig de laatste Elfstedentocht gehouden. De deelname bedroeg 100 rijders, waarbij de aanwezigheid van een rijder “helemaal uit Amsterdam” als een bijzonderheid gold.

Tijdens en na de Tweede Wereldoorlog werd er veel vergaderd en in 1947 kreeg de FMC uiteindelijk opnieuw vergunning voor een Elfstedentocht. Het aantal deelnemers bedroeg toen maar liefst 300.

De FMC groeide uit tot een actieve club en verwierf steeds meer leden. Ook de Elfstedentocht voor auto’s en motoren trok elk jaar grote belangstelling uit alle delen van het land en zelfs uit het buitenland.

90 jaar FMC

In 2004 bestond de FMC 90 jaar en er is toen een speciale minisite opgericht. Deze minisite is tot op heden nog steeds als naslagwerk online is. Hieronder het intro. De minisite is hier.

Ten geleide

Sinds 1914, het oprichtingsjaar van de Friesche Motorclub (FMC), is er veel veranderd in de samenleving. Veranderingen in algemene zin, zoals een sterk toegenomen welvaart voor een ieder, maar ook veranderingen in meer specifieke zin, zoals een enorme groei van de motormobiliteit. Zonder overdrijving kan gesteld worden dat de FMC hierin een voor Friesland belangrijke rol heeft gespeeld.

Toen het bestuur van de FMC ons vroeg om ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de vereniging een boekje en een internetpagina samen te stellen, was dan ook onze eerste gedachte, de veranderingen die de FMC in de loop der jaren heeft ondergaan te plaatsen in het licht van de veranderingen die in de samenleving plaatsvonden op politiek, economisch, sociaal, infrastructureel en cultureel vlak, want de FMC kreeg er direct of indirect mee te maken. Wij hebben er dan ook bewust voor gekozen díe gebeurtenissen weer te geven, die duidelijk maken dat de FMC een levende vereniging was en is, die zich in het midden van het maatschappelijk leven bevindt.

De inhoud van ’90 Jaar FMC’ bestaat uit de wetenswaardigheden, anekdotes en foto’s over en van de FMC die ons inziens het beste beeld van de vereniging weergeven. Daarnaast hebben we gebeurtenissen en wetenswaardigheden uit het Nederland en Friesland van de beschreven periode opgenomen. Deze hebben tot doel een beeld te schetsen van de maatschappelijke omgeving waarin de FMC verkeerde. Verder hebben we een vijftal periodes onderscheiden. Om te beginnen de periode 1914-1930, van de oprichting aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog tot de economische malaise, vervolgens de periode 1931-1945, van bijna-ondergang tot herwonnen vrijheid, aansluitend de periode van 1946 tot 1960, van langzaam herstel tot voorzichtige bloei, daarna de periode van 1961 tot 1980, van bloei, auto’s, brommers en stagnatie en ten slotte de periode van 1981 tot 2004, van stagnatie tot wasdom. Dat de pieken en dalen binnen de FMC nagenoeg gelijke voet houden met maatschappelijke ontwikkelingen, mag geen verbazing wekken.

Op deze internetpagina staat veel over de geschiedenis van de FMC en haar leden. Maar nog meer staat er niet op. We hebben niet al het beschikbare materiaal kunnen opnemen, dat zou hebben geresulteerd in een boekwerk dat nauwelijks meer in een motorkoffer zou passen. Maar we hopen u met onze selectie een goed beeld te kunnen geven van de rijke en veelbewogen geschiedenis van de oudste nog bestaande motorclub van Nederland: de Friesche Motorclub.

Wiebe Arts & Wim Taal.

Tegenwoordig

Het doel van de vereniging is volgens de statuten:
“de actieve recreatie van motorrijders en automobilisten te bevorderen”.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

  1. het houden van clubtochten c.q. toerritten in clubverband.
  2. het organiseren van evenementen.
  3. het organiseren van lezingen op verkeers- en motorisch gebied.
  4. de aansluiting bij de KNMV en de Motorrijders Actie Groep (MAG)

Door de jaren heen hebben “autoleden” langzaamaan plaats gemaakt voor “motorleden”. Alhoewel er wegens gebrek aan animo sinds kort geen speciale ritten meer georganiseerd worden voor autoleden, is er ook voor hen nog steeds gezelligheid tijdens onze winteravonden, kampeerweekenden en evenementen zoals de Elfstedentocht. Momenteel telt de club zo’n 550 leden (waaronder een kleine 2% automobilisten).

De Elfstedentocht is een evenement van internationale betekenis geworden. In 2010 werd hij voor de 75e keer georganiseerd en had maar liefst een inschrijving van 3899 voertuigen (waaronder 98 solexen en 139 auto’s). Er is tegenwoordig een limiet ingesteld van ongeveer 3000 motoren.

Natuurlijk hebben we elk jaar opnieuw veel hulp nodig voor de enorme organisatie die de tocht met zich meebrengt. Veel leden zijn al enthousiaste medewerkers geworden, maar ook familie, vrienden en kennissen kunnen zich opgeven.

Menu