STATUTEN

Artikel 1: Naam, zetel en duur.

De vereniging draagt de naam FRIESCHE MOTOR CLUB en is geves­tigd te Leeuwarden.

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

Artikel 2: Doel.

De vereniging stelt zich ten doel de actieve recreatie van

motorrijders en automobilisten te bevorderen.

 

Artikel 3:

De vereniging tracht dit doel te bereiken door alle wettige middelen, in het bijzonder door:

 1. het houden van clubtochten, toerritten in clubverband, het deelnemen met één of meerdere clubteams aan wedstrijden of ritten, uitgeschreven door andere motor- en autoclubs of door de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging;
 2. het organiseren van evenementen voor motorrijders en automobilisten;
 1. samenwerking met andere motor- en autoclubs;
 2. het houden van causerieën en lezingen op verkeers- en motorisch gebied;
 3. aansluiting bij de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging.

 

Artikel 4: Leden.

 1. Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen die de achttienjarige leeftijd hebben bereikt, alsmede rechtspersonen. Ereleden van de vereniging zijn zij, die daartoe door de algemene  vergadering als zodanig zijn benoemd.
 1. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden en ereleden zijn opgenomen.

 

 

Artikel 5: Donateurs.

 1. Donateurs zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum bijdrage.
 2. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.

 

Artikel 6: Toelating.

 1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en donateurs.
 2. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

 

Artikel 7: Beëindiging.

 1. Het lidmaatschap eindigt:
 2. door overlijden van het lid;
 3. door opzegging van het lid;
 4. door opzegging namens de vereniging, welke opzegging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
 5. door royement; welke alleen kan worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 6. Over opzegging namens de vereniging en royement, alsmede de datum van ingang daarvan beslist het bestuur, dat daarvan aan het lid schriftelijk kennis geeft. Binnen één maand nadat het lid kennis heeft genomen van het besluit van het bestuur tot opzegging of royement, heeft deze het recht van beroep op de algemene vergadering. Dit beroep zal dan behandeld worden op de eerstvolgende algemene vergade­ring.

 

 

 1. door opzegging namens de vereniging, welke opzegging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
 2. door royement; welke alleen kan worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 3. Over opzegging namens de vereniging en royement, alsmede de datum van ingang daarvan beslist het bestuur, dat daarvan aan het lid schriftelijk kennis geeft. Binnen één maand nadat het lid kennis heeft genomen van het besluit van het bestuur tot opzegging of royement, heeft deze het recht van beroep op de algemene vergadering. Dit beroep zal dan behandeld worden op de eerstvolgende algemene vergade­ring.
 4. Indien opzegging van het lidmaatschap door een lid ge­schiedt voor 1 december van het lopend boekjaar, eindigt het lidmaatschap met het einde van dat lopende boekjaar;

indien op een later tijdstip wordt opgezegd, wordt met het einde van het daaraanvolgende boekjaar het lidmaatschap beëindigd.

 1. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaat­schap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
 2. Hetgeen in dit artikel is bepaald ten aanzien van een lid, geldt tevens voor een erelid.

 

Artikel 8: Rechten en verplichtingen leden en donateurs.

 1. De leden en donateurs zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijk­se bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
 2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

 

Artikel 9: Bestuur.

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zeven personen, die de leeftijd van eenentwintig jaar hebben bereikt en wordt uit en door de algemene vergadering benoemd.
 2. De benoeming van bestuursleden geschiedt op voordracht van het bestuur. Deze voordracht wordt opgemaakt door het bestuur en gelijktijdig met de agenda voor de ledenvergadering aan de leden toegezonden. De voordracht kan door tenminste vijf leden worden aangevuld met één of meer andere kandidaten. Deze opgave moet tenminste vijf dagen voor de dag der vergadering in handen zijn van de secretaris, die van de aanvulling der voordracht onverwijld kennis geeft aan alle leden.

Bij enkele kandidaat-stelling is verkiezing bij acclamatie mogelijk.

 

 

Artikel 10:

 1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoe­ming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. Het aftredend lid is terstond herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
 4. door overlijden;
 5. door het beëindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
 6. door bedanken.

 

Artikel 11:

Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, een vice-voorzitter en een vice-secretaris aan.

 

Artikel 12: Bevoegdheden van het bestuur.

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Het bestuur blijft tot handelen bevoegd ook al is het volgens het in de statuten bepaalde niet voltallig.
 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
 4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen derden een  beroep worden gedaan.

 1. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot het aangaan van rechtshandelin­gen, die een door de algemene vergadering vast te stellen bedrag of waarde te boven gaan; op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
 2. De voorzitter en secretaris- of bij hun afwezigheid hun plaatsvervan­gers- vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte.
 3. Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handteke­ning van de penningmeester voldoende.

Artikel 13: Rekening en verantwoording van het bestuur.

 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december en is gelijk aan het boekjaar.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlen­ging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.

Na afloop van genoemde termijn kan ieder lid deze rekening en verant­woording in rechte van het bestuur vorderen.

 1. De algemene vergadering benoemd jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen die geen deel uit mogen maken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindin­gen uit.
 2. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan.
 • Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlich­tingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 1. De last van de commissie kan te allen tijde door de algeme­ne vergade­ring worden herroepen, doch slechts door benoeming van een andere commissie.
 2. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in lid 2 en 3 van dit artikel tien jaar lang te bewaren

 

 • Artikel 14: Algemene vergadering.
 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedra­gen.
 2. Jaarlijks voor 1 april wordt een algemene vergadering – de jaarverga­dering – gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
 3. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 13 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
 4. de benoeming van de in artikel 13 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
 5. voorziening in eventuele vacatures;
 6. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproe­ping voor de vergadering;
 7. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 1. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeen­komstig artikel 17 of bij advertentie in tenminste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.

 

 • Artikel 15.
 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden en ereleden van de vereniging en alle donateurs.

Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursle­den.

 1. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
 2. Ieder lid en erelid van de vereniging dat niet geschorst is heeft één stem. Een lid en erelid kan zijn stem niet bij volmacht laten uitbren­gen.
 3. De voorzitter of bij zijn afwezigheid zijn plaatsvervanger, leidt de vergaderingen.

 

 • Artikel 16.
 1. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met vol­strekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 2. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitge­bracht.
 3. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrek­te meerder­heid heeft verkregen, heeft een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij 1 persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen 2 personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.

Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan 1 persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.

 • Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
 1. Indien de stemmen staken over een voorstel niet betreffende verkie­zing van personen, dan is het verworpen.
 2. Alle stemmen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schrifte­lijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtig­den zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes.
 • Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemge­rechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
 1. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft -mits met voorkennis van het bestuur genomen- dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
 2. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegen­woordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden geno­men, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen -dus mede een voorstel tot statutenwijzi­ging of tot ontbinding- ook al heeft geen oproeping plaats gehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

 

 • Artikel 17: Bijeenroeping algemene vergadering.
 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.
 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 18.

 

 • Artikel 18. Statutenwijziging.
 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aange­bracht dan door een besluit van een algemene vergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld aan alle leden toegezonden.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/ d­erde van de uitgebrachte stemmen.
 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

 

 • Artikel 19: Ontbinding.
 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in lid 1 en 2 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
 2. Een besluit tot ontbinding behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/der­de van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoor­digd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergade­ring bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest kan worden besloten, ongeacht het aantal tegenwoordige of verte­genwoor­digde leden, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 3. Het na vereffening aanwezige batig saldo vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren.
 • Ieder lid ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

 

 • Artikel 20: Huishoudelijk reglement.
 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet en de statuten.

 

 • Aldus goedgekeurd bij Koninklijk Besluit op 20 december 1950.

 

 • Laatste wijziging goedgekeurd tijdens de algemene ledenverga­dering van 29 februari 1980.

 

 • Het bestuur.

 

 

 • HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

 • Artikel 1: Leden ,donateurs en duoleden.
 • Ieder die lid, donateur of duolid wenst te worden, geeft hiervan kennis aan de secretaris van de vereniging, met toevoeging van naam en volledig adres.
 • Artikel 2.
 • De namen van nieuwe leden moeten ter kennis van de leden worden gebracht.
 • Artikel 3.
 • De leden hebben, behoudens bijzondere bepalingen ten aanzien van enig evenement, het recht om aan alle evenementen die door of vanwege de vereniging worden georganiseerd, deel te nemen.
 • Artikel 4.
 • Tot ereleden kunnen worden benoemd zij, die zich voor de motor- c.q. autosport in het algemeen of voor de vereniging in het bijzonder hebben onderscheiden.
 • Artikel 5.
 • Ereleden zijn geen contributie verschuldigd.
 • Artikel 6.
 • Ereleden hebben dezelfde rechten als gewone leden.
 • Zij zijn verkiesbaar tot bestuurslid en hebben stemrecht.
 • Artikel 7.
 • Leden van verdienste kunnen worden aangewezen door het be­stuur. Zij hebben dezelfde rechten als gewone leden. Zij zijn verkiesbaar tot bestuurslid en hebben stemrecht.
 • Artikel 8: Het bestuur.
 • Het bestuur behartigt de belangen van de vereniging overeen­komstig de statuten.
 • Artikel 9.
 • Het bestuur leidt de vereniging, beheert de financiën en eigendommen, voert de besluiten van de ledenvergadering uit en is gerechtigd in spoedeisende gevallen handelend op te treden.
 • Artikel 10.
 • Jaarlijks treden minimaal twee bestuursleden af: in 1980 de voorzitter en langst zitting hebbende commissaris, in 1981 de secretaris en de vice voorzitter, in 1982 de penningmeester, de vice-secretaris en dan langst zitting hebbende commissaris en zo vervolgens.
 • Artikel 11.
 • Indien een bestuurslid tussentijds wil aftreden, dan geeft hij hiervan zes weken van te voren schriftelijk kennis aan het bestuur.
 • Artikel 12.
 • Ontstaat in het bestuur een vacature, dan wordt de waarneming van de opengevallen functie tijdelijk door de overblijvende leden aan één hunner overgedragen. In tussentijds ontstane vacatures worden zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen zes weken, door het bestuur voorzien, door benoeming van een tijdelijk bestuurslid, dat zitting heeft tot de eerstvolgende ledenvergadering. De tijdelijke benoeming dient aan de leden te worden bekendgemaakt.
 • Artikel 13: De voorzitter.
 • De voorzitter leidt alle vergaderingen. Bij zijn afwezigheid wordt die taak overgenomen door de vice-voorzitter. Is die ook afwezig, dan wordt diens taak overgenomen door één van de overige bestuursleden.
 • Artikel 14.
 • De voorzitter waakt over de handhaving van de statuten en het huishoude­lijk reglement, alsmede in het algemeen voor een geregelde gang van zaken.
 • Artikel 15.
 • Hij bepaalt de data van de bestuursvergaderingen, zo dikwijls als hij zulks nodig acht. Hij is verplicht tot het houden van een bestuurs­verga­dering, indien tenminste drie bestuursle­den dit wensen en wel op een door die bestuurs­leden te kiezen tijd en plaats.
 • Artikel 16: De secretaris.
 • De secretaris houdt de notulen van alle vergaderingen. Bij zijn afwezig­heid geschiedt dit door de vice-secretaris. Is deze ook afwezig dan zorgt de voorzitter voor een plaats­vervanger.
 • Artikel 17.
 • De briefwisseling, het archiefbeheer en voorts alles wat tot een vlotte afwikkeling van allerlei voorkomende administratieve werkzaamheden behoort, geschiedt door hem of onder zijn/haar verantwoordelijkheid.
 • Artikel 18.
 • De secretaris stelt jaarlijks vóór de jaarvergadering een verslag samen over de gang van zaken in het afgelopen vereni­gingsjaar.
 • Artikel 19: De penningmeester.
 • De penningmeester beheert de geldmiddelen van de vereniging.
 • Artikel 20.
 • Hij draagt zorg voor het innen van de contributies, donaties enz. en draagt in het algemeen zorg voor de versterking van de geldmiddelen van de vereniging.
 • Artikel 21.
 • Voor de jaarvergadering stelt hij een begroting op over het lopend verenigingsjaar.
 • Artikel 22.
 • Voor de jaarvergadering stelt hij een balans, een staat van baten en lasten, en een exploitatierekening op over het afgelopen boekjaar.
 • Artikel 23: Financiën.
 • De contributie kan op de jaarlijkse ledenvergadering aan het begin van het verenigingsjaar worden vastgesteld voor een onbepaald aantal jaren. Een voorstel tot contributiewijziging moet als punt op de agenda voor de jaarvergadering voorkomen.
 • Artikel 24.
 • Donateurs en duo-leden betalen per jaar een door hen zelf vastgesteld bedrag, dat echter niet lager mag zijn dan € 7,- per jaar.
 • Artikel 25.
 • De leden van het bestuur zijn te allen tijde gerechtigd tot inzage van de stand der financiën.
 • Artikel 26: De commissies.
 • Samenstelling, taak en duur van de commissies genoemd in artikel 12, sub. 3 van de statuten, worden door het bestuur bepaald.
 • Artikel 27: Clubvlag.
 • De clubvlag van de vereniging bestaat uit een witte vlag, met daarin de vorm van een pompeblêd in de kleuren van de friese vlag. In het midden met zwarte kleur het clublogo, zijnde een motorblok en de woorden “friesche motorclub”.
 • Artikel 28: Algemene bepalingen.
 • Een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement moet minstens veertien dagen van te voren aan alle leden ter kennis worden gebracht.
 • Artikel 29.
 • Een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement is voor de leden verkrijgbaar bij de secretaris.
 • Artikel 30.
 • Leden en bestuursleden zijn verplicht bij beëindiging van het lidmaatschap of functie alle onder hun berusting zijnde bescheiden, eigendommen en trofeeën der vereniging binnen veertien dagen terug te geven.
 • Artikel 31.
 • In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

 • Aldus goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering van 13 juni 1934 en laatstelijk gewijzigd tijdens de algemene leden­vergadering van 26 februari 1993.

 

 • Het bestuur.

 

 

Menu